Taalverandering II: verklaringen

Erzijn professionele onderzoekers die als onderwerp taal hebben. Dat zijntaalwetenschappers of linguxefsten, en specialisten binnen die groep zoalssociolinguxefsten en psycholinguxefsten. Zij doen onderzoek, stellen theorieën enhypothesen op, etc. en doen uitgebreid onderzoek. De rest is leek. Misschien ismen goed gexefnformeerd, en een kundig taalgebruiker, maar een leek.

 

Lekenkomen in de discussie over taalverandering van woorden ook veelvuldig voor. Endie leken komen dan aan met argumenten als:

  1. Luiheid.
  2. Regionaal taalgebruik.
  3. Gevoel voor geslacht zelfstandige naamwoorden verdwijnt.
  4. Taalontwikkeling bij kinderen is oorzaak.
  5. Fouten van onwetenden als bron van taalverandering.
  6. Een manier van jongeren om zich te onderscheiden.
  7. Algehele taalversimpeling.

Prachtigeideeën, maar geen houdt stand. De laatste klinkt voor veel mensen nog wellogisch. Maar dat zou betekent dat onze taal na eeuwen en millennia eindigt ingegrom en basale keelklanken, en erger, dat zou betekenen dat in het begin detaal meteen ontzettend complex was. Als je in God gelooft, kan dat misschien.Als je weet dat de mens is geëvolueerd, dan is dat een kulargument. Taalversimpelt niet steeds verder. Taal verandert wel, ontwikkelt zich, maar dat isonder invloed van andere culturen, andere talen (zo heeft het Nederlands o.a. eenFranse inslag), media, en zelf door de taal zelf. Kortom, al deze argumentenzijn te ontkrachten.

Volgde hele discussie hier. http://tinyurl.com/28bmu6z

Dediscussie daar gaat over geslachtsverandering van zelfstandige naamwoorden,maar de discussie kan over elk facet van taal gevoerd worden. Ik geloof nietdat iemand in die discussie gelijk heeft of ongelijk, maar als linguxefst en als docentin het hoge onderwijs (van o.a. autochtonen en allochtonen) kan en wil ik weliets over deze kwestie kwijt. Mijn argumenten hebben meer te maken met detaalgebruikers zelf. Wie een taal aanleert, of het nou NT1 of NT2 of NTx is,maakt fouten. Ook ik. En ik ben best ontwikkeld in mijn taalgebruik, doorstudies, mijn schrijvende bestaan, mijn acterende bestaan en mijn docerendebestaan. Maar ik maak fouten. En die nemen anderen over, net zoals ik de foutenvan anderen overneem.

Daarnaastzijn kinderen een bron van taalverandering. Dat zit inherent in het systeem vankindertaalverwerving. In hun eerste jaren maken kinderen fouten die volwassenenhen niet voordoen. Dus taal is niet een kwestie van alleen maar imitatie, en hettaallerend vermogen is meer dan een onfeilbaar systeem. En wie wel foutenmaakt: veel sprekers (Nt1, NT2, NTx) worden niet echt gewezen op hun fouten.Dat gebeurt eigenlijk alleen in een lerende context. Zo kunnen bestaande foutenzich handhaven en vermenigvuldigen in peergroups, dus tussen jongeren, min ofmeer zoals DNA zich bij celdelingen kopieert. En gaat dat allemaal bewust? Nee,veelal niet.

Ikgeloof wel dat een deel van de mensen, die fouten in hun taal laten en blijvenlaten zien, niet wil werken aan een goede beheersing van het Nederlands.Probleem is wel: wat is goed? Moet ik als taalgebruiker alle woorden van hetNederlands van het Nederlands kennen, of elk woord juist kunnen spellen? Nee,voor mijn spreken hoef ik de spelling niet te kennen. Sterker, in mijn sprekenmaak ik vaak spellingfouten. Zo vergeet ik vaak de n aan het eind vanmeervouden. In mijn schrijven ben ik wel precies. En niet lui. Maar wat is lui?Veel mensen die slecht schrijven en allerhande taalfouten maken, weten nieteens hoe het wel moet. Hun eventuele intuxeftie qua taal is niet erg groot. Ikben ook niet gevoelig voor het argument dat ouderen hebben: ‘In onze tijd wasde beheersing van het Nederlands beter.’ Men was beter in de taal die toengesproken en geschreven werd. Maar zoals wij behalve in versteendeuitdrukkingen (zoals bij ‘te allen tijde’) geen naamvallen meer gebruiken, zois er veel meer veranderd sinds vorige generatie. De mens verandert, taalverandert. We leven niet meer in plaggenhutten of stenen holen. We veranderenwaar we bij staan. Taal hoort bij de continuxefteit van dit bestaan. Taal moetwel veranderen, al was het maar vanwege nieuwe woorden in een taal.

Laatstevraag, gegeven de onvermijdelijkheid: moeten we dus taalverandering toestaan?Alle taalverandering? Sommige hoogleraren menen van wel. Die vinden de overgangvan Zij lopen naar Hun lopen wel prima. Ik zeg: prima. You'll get what you wishfor. In de laatste alinea de ultieme taalverandering:

Weew  wjo;eojf mj fra ‘poe fpoaru ‘pojr ‘’po a’spojój pój’pop;asm asxnma  sk’pkjsafkjemm;  cjncnxe;uwc;c’;jkers; 

Pokj

Aj a

]];ak;mafnfab

cNAFE;mf

xa9rick ruhland 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.