Spiegelzwijn en de volgzame ezel 2: De bostuin

[Wat vooraf ging, staat hier]

Ija Ezel had de hele nacht na zijn bezoek aan Spiegelvarken (die heette eigenlijk Zeug Spiegelzwijn, maar Ija, Egel, noemde beestjes als Zeug niet graag bij de naam) in verwarring doorgebracht. Niet door wat Spiegelvarken had gezegd. Die zei wel vaker iets waaraan geen touw viel vast te knopen.

Nee, het ging om wat hij *over wie* gezegd had. Voor de duidelijkheid: Spiegelvarken was een van die zoogdieren die graag andere de maat nam, omdat hij meende dat hij het beter wist. Die andere dieren bovendien graag onder zich hield.

Hij had zich uitgelaten over Wylde Egel. Die was geen vriend van Spiegelvarken. Wylde Egel werd beschouwd als een profiteur, als een crimineel, als een klaploper. Hij was tot voor kort de deelsecretaris van Oude Woud.

Wylde was daarenboven ook nog eens een einzelgänger. Een dier dat zich niet liet kooien. Spiegelvarken was daar niet van gecharmeerd. Die zag Egel als een zelfverrijker. Bij de behandeling van de jaarlijkse begroting voor de tuin in het bos, waar elk dier een stukje mocht bebouwen voor de eigen consumptie.

Het bleek dat Wylde tijdens de laatste bosvergadering zich nogal denigrerend had uitgelaten over de dieren die hun stukje land vooral mooi wilden maken. Wylde meende dat dat niet kon, dat daar de subsidies niet voor bedoeld waren.

Spiegelvarken, niet vies van een onderhands dealtje met iedereen die hem rijker kon maken zonder dat hij er iets voor hoefde te doen, werd een beetje pissig.

‘Je bedoelt toch niet dat je meent dat er sprake is van corruptie bij de toekenning van subsidies?’

‘Nou..’ weifelde Wylde.

Spiegelvarken had Egel indringend aangekeken.

‘En hoe staat dat in verhouding tot vele integriteitskwesties die uw partij plagen? Dat moet toch wel te maken hebben met de gerichtheid van uw partij op het bedrijfsleven, van de schoorstenen uit de stad.’

Wylde slikte een keer, keek naar zijn persvoorlichter en kreeg een briefje aangereikt. Na kort lezen sprak hij de legendarische woorden, woorden die als vervuilde modder aan het plafond van Spiegelvarkens moraal bleven hangen:

‘Ik ben twee jaar deelsecretaris van bosbouw geweest. Daar zie je een grote vermenging tussen politici en tuindersverenigingen. Dan gaat het over subsidies. Iets waarvan je kunt zeggen: dat is misschien nog wel erger, want dat is belastinggeld waarmee geschoven wordt, in clubjes die daarover besluiten. Maar het lijkt wel alsof dat soort contacten geaccepteerd zijn en contacten met het bedrijfsleven niet of in mindere mate.’

Spiegelvarken sloot uit zijn slof, die hij vervolgens oppakte en in zijn hand hield. Hij sprak toen de legendarische woorden die nog steeds het bos in vele kampen verdeelden:

‘U geeft geen antwoord op de vraag. U verlegt corruptie in eigen kring naar iets ongerelateerds. Terwijl u vergeet vermelden dat het geld in het bos wordt verdeeld op basis van geoorloofde, op beleidskeuzen gebaseerde structuren. Terwijl uw partij vooral baat heeft bij de schoorsteensmeerpijperij van de stad. En als het al zo is dat er bij de tuinsubsidies om ongeoorloofde zaken ging, waarom heb je als staatssecretaris nooit keihard opgetreden? Als het inderdaad zo is dat bij de subsidietoekenning sprake was van de foute vermenging van politici en misschien misbruik van gemeenschapsgeld, dan heb jij je werk niet goed gedaan. Dan keur je het toekennen van kleine subsidiepotjes af door de aanklachten van het Openbaar Tuinisterie aan uw adres, zoals fraude en omkoping, af te doen als noodzakelijke contacten met de gifmakers die de fabrieken van de stad runnen. Ik zou deze slof naar uw hoofd kunnen gooien. Maar dat doe ik niet. Want ik ben een fatsoensmens.’

Wylde lachte de opmerkingen weg.

‘U bent een slecht verliezer, Spiegelvarken.’

Maar dat was het enige dat Egel kon zeggen.

Ezel kwam een dag na die aanvaring in de vergadercentrum, dat op de tra in het midden van het bos stond, bij Spiegelvarken over de vloer. Een maand later moest Wylde Egel vertrekken en sindsdien is onduidelijk wat van de voormalig deelsecretaris is geworden.

Ezel lag in zijn bed en dacht aan de woeste blik in de ogen van zowel Spiegelvarken als Wylde Egel. ‘Waar was de samenhang tussen ons dieren gebleven?’ Hij zuchtte. Hij had van zijn opa het muilpaard verhalen gehoord over de strijd tussen de werkpaarden en dressuurezels, zoals hij die noemde. En hoe de wereld bijna ten onder ging aan de strijd tussen het dorp en de stad. Opa had niets met solidariteit, maar voor iedereen was er een plek, zo meende hij. Behalve voor Wylde en Spiegelvarken, dacht Ezel grimmig.
Dat zou hij Spiegelvarken eens voorhouden de volgende keer.

© Rick Ruhland 2018

Advertisements

Partij voor planten XIV

Daar is hij dan. Je kon er op wachten. Het actieprogramma van de PvP. Heel simpel en heel kort.

Daar gaan we.

“1. De PvP is tegen planten die hier thuis horen.
2.De PvP is tegen vervuiling van plantengenen door kruisbestuiving.
3. De PvP is tegen vervuiling van het natuurbeeld!
4. De PvP is tegen het gebruik van zuurstof en ruimte door exotische planten.
5. De PvP is tegen iedere plant die niet is gepoot en gezaaid van generaties planten die al een eeuw in Nederland groeit.
6. De PvP is tegen meer diversiteit.
7. De PvP is tegen!”

Kortom, een onvervalste maar valse herhaling van zetten. De beginselverklaring komt van Goor Waskruid hemzelf.

Waar het op neerkomt, is inteelt.

En over punt 5. zal ik nog wel vragen gaan stellen. Ik snap eigenlijk niet wat daar staat.

Ik heb Goor gevraagd of hij nog ergens voor is, en niet alleen tegen. De reactie is nog niet binnen. Ik weet wel, het zal gaan om eigen planten eerst. Maar toch, de PvP is vooral tegen een misstand. Een oproep tot actie en verbetering is het zeker niet.

© Rick Ruhland 2018

Partij voor planten XII

Als iets opvalt in mijn communicatie met de PvP (onderaan meer over de nieuwe afkorting), dan is het wel de wispelturigheid van de grote leider en de haast über-polemische opmerkingen die in de mails van GW staan en die ik in de twitterberichten lees van de lagere echelons van de partij. Het komt er vaak op neer dat anderen de schuld zijn van de  tekortkomingen van GW en zijn aanhangers . Een journalist van een kwaliteitskrant heeft zelfs een keer een opiniestuk geschreven waarin hij stelde dat de PvP de Faalpartij is. Falende planten die hun eigen falen aan andere planten toeschrijven, die op hun beurt niets anders zijn dan falers. Volgens de faalpartij zelf dus.

Ik heb die journalist gebeld en gemaild, maar die wil geen reactie geven op mijn ervaringen met GW en zijn nalopers. Ik vroeg specifiek om zijn ervaringen omdat ik wil weten hoe het komt dat er zo veel boosheid en verwijten naar iedereen die niet met hem (GW) en de zijnen is. Ik gebruik de woorden boosheid en verwijten, maar misschien is het iets heel anders. Dat had ik die journalist willen vragen, maar ik kreeg een mail terug met niet meer dan de opmerking ‘Lees mijn artikelen maar.’

Goed, ik heb dus een eigen journalistiek onderzoek gedaan en alle websites, fora en boeken bestudeerd. Eerst van de buitenstaanders, zoals de genoemde journalist, toen stukken en websites van de PvP’ers. Wat die laatste uitingen betreft: gelezen is een groot woord, want de meeste teksten zijn onleesbaar. Slecht Nederlands, onduidelijke standpunten, metaforen en beeldspraak die te hooi en te gras er met de oren bij zijn gesleept, en een opbouw en structuur die zelfs op alineaniveau van de hak op de tak, waar geen touw aan vast te knopen valt, en daardoor in alle valkuilen van een ondoorwrochte tekst tegelijk springt.

Interessant is wel dat van die partij de meest geletterden – dat woord is ruim te nemen want geletterd wil niet meer zeggen dan het aantal spelfouten geringer is, de opbouw van teksten helderder en het taalgebruik an zich niet zo storend is dat het lezen wordt bemoeilijkt – nou net de planten zijn die uit de partij willen stappen of er reeds uitgezet zijn.

Het lijkt erop dat er een aardverschuiving plaats vindt. Van veel planten raken de  wortels los en enige voeling met de grond waarin zij meenden te staan is er niet meer. GW schrijft op een van zijn websites (hij heeft er meerdere) dat hij een scheuring in de partij niet zal accepteren. Planten die elkaar, de inheemse planten, het zonlicht niet in de cellen gunnen, zo oreert hij menig maal, moeten maar ‘in een broeikas gaan groeien’.

De eerste afsplitsingen hebben al plaats gevonden. En dat had niet eens te maken met de partijbeginselen zelf, maar met randverschijnselen. Belangrijkste is de ruzie met de Partij van de dieren, consequent door GW de Partij voor de dieren genoemd. Die partij is alleen maar geïnteresseerd in dieren, en de naam lijkt ook veel te veel op de naam van zijn partij. Vandaar, zo schreef hij deze week, de naamsverandering van PvdP naar PvP.

Al die ellende, met dwarsliggers en querulanten en afsplitsers, dat komt niet door de partij zelf. Dat ligt aan vragenstellers zoals ik. Mijn mail aan GW is al de deur uit: hoe zit dat dan? Leg me dat eens uit.

© Rick Ruhland 2018

Partij voor planten XI

Gisteren kreeg ik een pamflet opgestuurd van de Partij voor planten. Ergens benauwt mij dit pamflet gigantisch. En, zo schreef de partij, er zou nog meer komen. Wat stond er in het pamflet? Dit:

“Als gevolg van de overwinning van de Nederlandse democratie, speelt het exotenvraagstuk een grote rol voor degenen die nog nooit nagedacht over de oplossing van dat vraagstuk. Dus moet uitgelegd waarom nog gevochten moet worden om het vraagstuk op te lossen. Iedereen heeft gezien dat de huidige situatie onhoudbaar is. Het toestaan van vrije ontwikkeling en gelijkheid voor de uitheemse planten heeft geleid tot een “onvrije” situatie van uitgebuite concurrentie, en een overhandiging van belangrijke posities binnen het inheemse begroeiing met die van een vreemde soort. Het resultaat is dat iedereen die denkt over deze vraag zoekt naar een oplossing. Iedereen heeft een voorstel op zijn bureau, die een meer of minder gunstige reactie in discussies krijgt. Het was te verwachten.

Maar de oplossing voor zo’n belangrijk probleem is niet zo eenvoudig als vaak wordt verondersteld. De wettelijke maatregelen die zojuist door de overheid zijn uitgegeven zijn reinigende acties die handig inspelen op oorlogsverklaring van gifplanten. We moeten primair wetten en misschien zelfs een nieuwe grondwet maken die een richting geeft waarin wij inheemse willen bewegen. Men moet de betekenis van zulke wetten niet onderschatten. Het hele volk zal moeten worden onderricht in de extremistische vraag en iedereen moet gaan begrijpen dat onze oergewassen een gemeenschap van zuivere zuurstof en chlorofyl vormen. Voor de eerste keer zullen alle kruiden en onkruiden die hier thuishoren worden bereikt door ons ethisch-praktische denken. We moeten ons niet richten zijn op de theologische en theoretische oplossingen voor de exotenkwestie, maar eerder op een echte oplossing. Toch kunnen we niet zonder tijdelijke maatregelen, omdat voor een definitieve oplossing voor de kwestie de tijd nog niet rijp is. We hebben wel de wetten in de maak die wijzen op de goede richting en die ruimte laten voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.

Het zou echter te vroeg zijn om voor de publieke discussie plannen uit te werken. Wel kunnen we voorzichtig voorstellen doen om meer te doen dan op dit moment wordt gedaan. Daarvoor moet een aantal principes worden aangelegd, zodat de plannen kunnen rijpen en fouten worden vermeden. Fundamenteel moet men beslissen om al dan niet de exoten (van elke afkomst) organisatorisch samen brengen. Veel plannen tot nu toe aangekondigde voorstellen om exoten samen te brengen in een federatie, zodat ze in de gaten kunnen worden gehouden en beïnvloed. Al deze voorstellen zijn fundamenteel fout. Als we een federatie zouden vestigen, onder een soort van hoofdexoot of in een soort van federatie of andere onschuldig ogende structuur, dan zouden exoten een eeuwigdurend, juridisch anker in Nederland hebben. Dan hebben ze een manier om hun wensen te presenteren, een tool voor hun doelen, een legale manier om geheime verbindingen te beveiligen. En men zou op zijn minst de indruk dat men te maken had met een nationale minderheid die kunnen zoeken, en zou vinden, ondersteuning buiten ons land te geven. Zelfs niet de oppervlakkige schijn van een ondersteuning aan het exotenminderheid is goed, omdat een dergelijke houding ten opzichte van het exotenvraagstuk politiek gezien krankzinnig zou zijn en de binnenlandse maatregelen zou beschamen, zeker als het vraagstuk met bijbehorend buitenlands beleid vragen zou oproepen.

Alle voorstellen die een permanente aanwezigheid, een permanente regeling van de exoten in Nederland als onderwerp hebben, lossen de uitheemse kwestie niet op. Met zo’n regeling zullen we niet de exoten uit Nederland elimineren. En dat is wat we willen doen. Minder, minder, minder. Exoten benutten en misbruiken altijd hun gastheer en de volkeren waar zij onder schuilen. Ze zijn een constante bron van de open, destructieve vlam van het haatdragende bloemen, en blijven dat ook op eenvoudige wijze, waardoor ze herhaaldelijk opnieuw de tegenstellingen aanwakkeren. Dat leidt tot onzekerheid als gevolg van onenigheid binnen de Nederlandse begroeiing en die is een gevaar voor de stam van het Nederlandse plantensoorten. Laat ons zo’n denken bezweren, voor altijd, want het is een slecht denken met kwade bedoelingen. Om samen te vatten: de staat kan en moet zich richten op systematische eliminatie, dus op emigratie. Elke organisatorische medewerking van exoten zullen voer voor de gevaarlijke, subversieve agitatoren (dat is ook gebeurd met dierensoorten als de tijgermug en de Amerikaanse rivierkreeft) zijn die geen tekenen van samenzweerderige activiteiten laten zien.

Als we plannen ondersteunen om een internationale oplossing te creëren door de oprichting van een thuisland voor de exoten. Dan zullen we in staat zijn om het exotenvraagstuk niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en de hele wereld op te lossen. De hele wereld heeft belang bij een dergelijke oplossing, op het elimineren van deze bron van wanorde. We moeten duidelijk vaststellen dat, misschien, dat de uitheemsen in staat zal zijn om een natie, een volk geworden. Als we dit regelen, zullen we nieuwe fundamenten voor een dergelijke regeling te creëren. Verstrooiing van de uitheemsen naar de vier windstreken is niet de oplossing van de kwestie, maar maakt het nog erger. Een systematisch programma van afwikkeling is daarom de beste oplossing. Plannen en programma’s moeten een doel naar de toekomst te hebben. Zij mogen niet worden alleen gericht op een tijdelijk vervelende situatie. Een betere toekomst vraagt om een systematische oplossing van het vraagstuk van de exoten. We moeten ons staat achten een wereld op te bouwen zonder deze haatdragende planten. Ze kunnen alleen dubbelstatige vreemdelingen onder ons zijn, met geen wettelijke, permanente status. Alleen zo zal de legendarische maar verdringende exoten worden gedwongen tot het opnemen van zijn wandelstok, met medeneming van zijn wortels. Wij moeten voorkomen dat die stok wordt omgezet in bijlen en speren.”

Ik vrees voor escalatie.

© Rick Ruhland 2018

Partij voor planten X

Holymoly! Dat was een straffe, angstaanjagende email die ik kreeg. Waar ik het idee van een referendum vandaan haalde. Hoe ik dat durfde te noemen. Alsof iedereen maar even mee mocht denken met de grote keuzes van de overheid.

Die laatste opmerking, die was nieuw. ‘De grote keuzes van de overheid.’ GW en consorten hebben tot nu part noch deel aan de overheid. Ze waren en zijn vooral stemmingmakers. Van grote zaken als steekhoudend beleid uitdenken en daar vervolgens op aansturen, met behoorlijk bestuur, hebben deze groene gasten geen graskaas gegeten. Los daarvan: deze collectie inheemse planten is niet de overheid, hoewel ik op een website van de GW-aanhangers zag staan: L’etat c’est moi.

De mail was overigens buitengewoon selectief. Niet verwonderlijk overigens, gegeven de mentale dispositie waarin GW en zijn aanhangers verkeren. Hun opmerkingen draaiden uiteindelijk om maar een vraag: wie zijn de zaaddragende planten en wie de haatdragende planten? Nou wil ik niet meteen zout in wonden en olie op vuur gooien, maar ik vroeg me wel af (en die vraag heb ik ook gesteld in mijn laatste gestuurde email) of die twee soorten planten echt verschillend zijn?

Enfin, in de laatste email van GW sprak hij over boomkap als eerste methode om de exoten – de haatdragende planten volgens hem – de nek om te draaien. Ook een weg die te bewandelen is, volgens hem, is genetische manipulatie: zorgen dat planten die hier niet thuis horen, zich niet kunnen voortplanten. Eigen planten eerst, aldus GW. Die zijn edel, en moeten edeler worden. Ik vroeg me toen wel af of het ok is als als de inheemse planten worden veredeld. Want zo schreef ik, niet elke plant is nou een pacht van een exemplaar. Jaren geleden heb ik een wildgroei aan berenklauw proberen in te dammen en en bij het uitrukken van de planten kreeg ik een fototoxische reactie op mijn hele lichaam. Ik zal het nog maar eens vragen, binnenkort: is dat normaal? Dat ik dat onkruid, want dat is berenklauw, uitroei, en dat ik dan de blaren op mijn handen heb?

Ik heb een voorstel gedaan. Ik heb de Partij voor Planten gevraagd of het mogelijk is een definitie te geven van bedreigde soorten, en niet alleen door stemmingmakerij te brabbelen over bedreigde soorten. En ook: hoe komt het dat die soorten gingen met uitsterven zijn bedreigd? Komt dat ook door de vloedgolf aan exoten? Of hebben we lang geleden die vloedgolf zelf in werking gesteld en wil de PvP nu van die exoten af, ook al hebben ze in de jaren 60 van de vorige eeuw zelf die exoten gehaald. Omdat de samenleving wel eens wat anders wilde. En dat daardoor de soorten die hier wat langer waren (en heus niet al millennia lang) in de verdrukking kwamen, ook al omdat ze zich niet solidair met uitheemse planten toonden.

De vraag over exoten heb ik nog niet gesteld (ik bedoel: in een email, wel hier). Doe ik een andere keer.

Ik heb trouwens wel een klein steekje onder water gegeven. Volgens de PvP worden we bedreigd in ons bestaan. Ik heb een oplossing gegeven, namelijk dit artikel van een hoogleraar nog wel. Niet het soort mensen of planten waar de PvP veel mee omgaat, vermoed ik, gezien de vele spelfouten in de emails en op sociale media, maar ik denk dat dat het goed was om dit artikel te delen met GW en aanhangers. Het gaat over het verplaatsen van bedreigde soorten naar geheel nieuwe gebieden.

Een deel van mijn opmerkingen aan het adres van de PvP is niet eens bedoeld als cynisme, maar meer een verheldering van haar standpunten. Ik wacht weer af…

© Rick Ruhland 2018

Partij voor planten IX

Oei, dat was niet de bedoeling. Toen ik de vorige keer had geschreven over andere vruchten dan appels en peren, had ik binnen geen tijd een mailbox vol met mail. Haatmail vooral. Hoe ik op het onzalige idee, en zelfs gevaarlijke idee, kwam om een papaja te eten. Ik kan daar nu natuurlijk niet op reageren op een zodanige wijze dat die GW-aanhangers en GW zelf snappen wat er zo lekker is aan een papaja. Of kiwi. Of ananas. Zij vinden bij voorbaat een vrucht van vreemde bodem verdacht. Die hoort hier niet. Of iemand als ik dan wel met zulk fruit mag omgaan, was een vraag die bij mij opkwam.

Ik heb dat ook gevraagd in een mail terug. Want is het idee van het leven niet dat we vooral genieten? Dat we met elkaar mooie momenten proberen te hebben. Dat we een vruchtbaar bestaan hebben. Dat we er iets van maken. En ook: planten zijn er voor hun eigen genot, maar het is natuurlijk ook zo dat de ene plant niet perse beter is dan de ander. In diezelfde mail vroeg ik me af of sommige planten nuttiger zijn dan andere.

Nou, dat heb ik geweten. Ik moest worden opgesloten in een concentratiekamp, zei de een in een mail. Opblazen die gast, stond op een forum.

Het erge en enge: bijna iedereen in die mails en op internetfora vindt dat de opperplanten zijzelf zijn. Niemand steekt de hand in eigen boezem, of de meeldraad in eigen bloemblad, en durft te stellen dat er onder de oorspronkelijke planten, de aanhangers van GW, wel erg veel klaplopers en poepverkopers rondzwalken. De wat slimmere planten, die net als GW ternauwernood hoger administratief fauna-onderwijs (HAFO) hebben genoten, spreken zelfs van faunavervalsing. Het is me wat.

Het is natuurlijk blabla van de bovenste plank. Want wie bepaalt wat exoot is en wat niet? Alles wat hier al lang groeit? De familie van GW kwam ook pas 148 jaar geleden naar Nederland, dus dat is recent. Wat is recent? Wanneer is iemand wel een exoot en wanneer niet? Wie heeft wel het recht op de blanke toppen van Neerlands duinen te groeien? Volgens de stamboom is GW dus eigenlijk geen natuurlijke bewoner van onze velden en bossen. Eng wordt het wanneer een enkeling vindt dat we met DNA aan de slag moeten gaan als een plant moet worden buitengesloten. Alsof je daarmee iemand ontzegt dat hij mag groeien en bloeien. Dat neigt naar eugenetica. En dan heb je een probleem bij mij, als plant van Duitsen bloed. Want ik heb geleerd van de plantengeschiedenis van mijn volk. Nie wieder.

Ik heb er een nacht over geslapen. In mijn nachtmerries vol triffid-achtige schepsels hoorde ik steeds weer mijn eigen vraag: wat doe je met die planten, fruit of groente, die van oudsher overal groeien?

In die zelfde nachtmerries riep iemand: REFERENDERUM! Ik denk dat ze bedoelde referendum, maar het was een van die hafisten die dat riep. Een ander schermde ermee dat zelfs de grote Kruis van Bessenbroek had gesteld dat een plant van vreemde bodem niet op onze constitutie moest worden geënt. Badend in het zweet werd ik wakker nadat in de laatste nachtmerrie miljoenen planten hun rechtertak gestrekt omhoog staken.

Ik heb het GW maar meer voorgelegd. Moeten we dus alles afwijzen wat niet van oorsprong hier voorkomt?

© Rick Ruhland 2018

Partij voor planten VIII

Zonder medeweten van GW heb ik nagedacht over de plantenpartij. Dat was niet helemaal zonder aanleiding. Ik had voor lunch een papaja in huis gehaald en die smaakte zo verheven, zo goddelijk dat ik kwijlde. Terwijl ik die vrucht verorberde en de woonkamer zich vulde met de zoete geuren van het fruit, hoorde ik op de radio een man praten over ‘eigen fruit eerst’. Ik keek naar de papaja en dacht: het kan toch niet zo zijn dat iemand van mening is dat je zo’n heerlijke, bijna geile vrucht niet mag eten.

Ik ben daarom in het partijprogramma van GW gedoken. Daar staat onomwonden dat je appels en peren wel mag eten, maar alle fruit dat niet van Hollandsche bodem is, moet worden geweigerd. Sterker, er staat dat appels en peren niet met ander fruit vergeleken mag worden. De vraag of het in orde is als je graag fruit eet dat normaal hier niet groeit, is dus te beantwoorden. Nee. Volgens het manifest van GW.

Maar ik ging nadenken, zoals ik dat vaak doe. Niet alleen omdat ik dat kan, maar omdat het moet. En ik stelde dat ik in de loop van mijn leven over de hele wereld geweest (oké, nog niet in Mongolië, maar dat komt nog wel) en de meest exotische vruchten heb gegeten. En daar genoot ik intens van. Ik weet dus dat er ander fruit in de wereld is. Wat als ik nou zin heb in een banaan of een ananas? Mag ik die wel importeren? Mag ik overigens wel een aardappel of een tomaat eten? Die komen van oorsprong ook niet hier vandaan.

Bovendien, als we alleen mogen eten wat hier van oorsprong groeide, dan eten we alleen beukenschors en raapstelen en suikerbieten. Voor een saaie lul is dat misschien prima, maar voor mij, met mijn rode schoenen, gele broek en groene overhemd is dat onverteerbaar.

Ik las het manifest van GW verder, en raakte verzeild in de paragraaf over opzichtige planten. Dat zijn die planten die niets anders doen dan opzichtig zijn. Het is volslagen duidelijk, aldus GW, dat deze niet op het Hollandse balkon thuis horen. Sterker, zo heb ik in een intern memorandum gelezen: ‘Deze planten die wortel en stok uitgeroeid te worden.’

Meteen maar weer een mail gestuurd en gevraagd hoe je nou bepaalt wie er echt bij de Nederlandsche grond horen, dus welke planten hier thuis horen, en wie een exoot is, een binnendringer. Wie weet heeft GW daarop een goed antwoord.

© Rick Ruhland 2018

Partij voor Planten VII

Sinds 2007 houd ik op mijn weblog bij hoe het met de Partij voor planten is gesteld. Ik heb al een tijd niets meer geschreven over deze partij, voor een deel omdat ik aandacht geven aan politieke plantenpartijen niet kosjer vind. Alleen als partijen en politici zichzelf te grazen nemen, zoals recentelijk een frauderende Vermeend of een liegende Zijlstra, dan ben ik er als de kippen bij dat te grazen nemen uit te vergroten.

Qua Partij van Planten was er weinig nieuws. Links en rechts wordt deze partij voorbij gestreefd door nog gekkere mannetjes, dus nou moet het opperhoofd Goor fratsen uithalen. Wel, de eerstvolgende frats is er, dames en heren. Want:

De enquête is er!

Eindelijk is het duidelijk wat GW zijn – wat hij noemt – achterban heeft gevraagd. Hij wil me niet de hele enquête geven, en hij wil ook niet alle gegevens geven zoals het aantal planten dat deelnam, of wat de afwijkende meningen waren. Het lijkt er toch op te wijzen dat een plant als GW het best gedijt op droge aarde met een hoge zuurgraad.

Wat hij me wel wilde vertellen, waren vooral getallen. Hij heeft bij benadering 10 procent van alle planten geïnterviewd. Dat is volgens hem representatief. Die zijn allemaal eens met wat hij wil. Ik heb hem die middag over die cijfers gemaild. Hij zei dat hij wilde chatten via MSN. Ik zei ok, en de volgende dag zat ik een uur met hem te chatten.

Ik had natuurlijk, als wetenschapper die voor alles openstaat, vragen over zijn getallen, de planten die meededen zijn vragen, en zijn conclusies. Ik vroeg hem hoe hij die planten had gevonden die aan zijn enquête hadden meegedaan. Die hadden contact gezocht met hem. Dus, zei ik, dat zijn meer dan waarschijnlijk planten die achter jouw denkbeelden staan. Ging hij niet op in. Wel zei hij triomfantelijk dat iedereen die hem een reactie had gestuurd, achter zijn ideeën stond. En dat hij dus het gelijk aan zijn zijde had. Ik probeerde hem duidelijk te maken dat iedereen die aan de enquête deelnam, met hem was, maar ook dat de overige 90 procent niet gehoord was en misschien wel tegen hem en medegewassen was. Daarop vloekte hij een paar keer en daarna was hij een kwartier offline.

Ik ben gaan koffiezetten en speelde een spelletje op mijn computer tot ik een ping-geluid hoorde en GW weer online bleek. Ik stelde hem de vraag of de planten wisten waarom hij zijn enquête deed, en wat hij er mee wilde. Nee, zei hij, je kunt planten het beste in onwetendheid houden. Is dat dan wel fair? Ach, zo zei GW, ik kan ze alsnog wel vertellen wat ik er mee wil doen, maar dat kan ik zo veranderen. Ik ben immers de opperplant.

Welk programma heb je ze voorgelegd, en welke vragen had je dan? Hup, weer een kwartier offline. Hij kwam sterk terug de opmerking dat hij verkeerde vragen kan stellen. Dus zonder meer verkeerde conclusies trekken, maar dat mocht ik dan weer niet zeggen.

Hij ging weer offline. Het is ook niet gek. GW heeft nauwelijks scholing, dus trekt hij al snel verkeerde conclusies op basis van te weinig gegevens. Ik probeerde dat mijn buren ook uit te leggen. Maar die hebben ook weinig scholing. GW wil alles doen zonder anderen. Quote: ‘Nee, ik wil niet mijn zin doordrijven, ik weet gewoon wat goed is. En anderen snappen gewoon niet dat ik het gelijk geheel en al aan mijn zijde heb.’

En al die anderen die niet meededen aan de enquête, vroeg ik. En kun je niet hebben dat er andere planten zijn, die geen zure grond nodig hebben, maar op zandgrond leven, of in een moeras.

Hij is sindsdien weer onbereikbaar. Chatten is ook al niet zijn sterke kant. Ik wacht weer tot hij zich meldt.

© Rick Ruhland 2018